Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Leśniowice

Logo - Urząd Gminy Leśniowice

Kompetencje Komisji Socjalnej

Do zakresu działania Komisji Socjalnej należy opiniowanie i przedkładanie Radzie Gminy wniosków dotyczących spraw:

1)  ochrony zdrowia;

2)  pomocy społecznej, polityki prorodzinnej;

3)   kultury w tym: bibliotek, świetlic wiejskich, (organizowanie działalności kulturalnej, zakładanie, przekształcenie i likwidacja gminnych placówek kulturalnych, zapewnienie środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie obiektów);

4)  kultury fizycznej i sportu;

5)  oświaty, stypendiów dla uczniów;

6)  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie gminy;

7)  podejmowania działań w zakresie zmniejszenia stopnia bezrobocia;

8)  współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku.

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność