Kompetencje Komisji Gospodarczej

Do zakresu działania Komisji Gospodarczej należy opiniowanie i przedkładanie Radzie Gminy wniosków dotyczących:

1)   budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)  zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną;

3)  zieleni komunalnej i zadrzewień;

4)  cmentarzy komunalnych;

5)   transportu zbiorowego (organizowanie koordynacji rozkładów jazdy na terenie gminy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym);

6)  budowy i remontów gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

7)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona ppożarowa i przeciwpowodziowa;

8)  ładu przestrzennego i ochrony środowiska;

9)   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

10) organizacji targowisk;

11) programów gospodarczych, strategii gminy;

12) majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;

13)    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystąpienie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność