Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Leśniowice

Logo - Urząd Gminy Leśniowice

Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Wiesław Radzięciak Wójt Gminy 149 1 Wójt Gminy Wiesław Radzięciak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
(82) 5675494
Godziny przyjęć i numer pokoju

Godziny pracy Urzędu

Obowiązki

Do zadań Wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz a w szczególności:

1) W zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

a) wnioskowanie do Rady w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika i Sekretarza,

b) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,

c) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

d) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) W zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu Sekretarzowi,

b) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej,

c) udzielanie upoważnień do podpisania decyzji administracyjnych,

d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadów środowiskowych dla ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

3) W zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady :

a) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji,

b) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji Rady projektu uchwały, który wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady,

c) przygotowanie projektów uchwał Rady ,

4) W zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym wydawanie w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady, oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

5) W zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego - wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,

6) W zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:

a) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,

b) opracowywanie planów obrony cywilnej,

c) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

d) zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

7) W zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych – wydawanie decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) W zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych

z reprezentacją gminy:

a) wydawanie przepisów prawnych w formie regulaminów, zarządzeń i instrukcji.

b) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

c) pełnienie funkcji kierownika Urzędu,

d) nadawanie Urzędowi regulaminu organizacyjnego,

e) gospodarowanie mieniem komunalnym,

f) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

g) przedkładanie wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,

h) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej

w zakresie i formach określonych przez Radę w statucie jednostki pomocniczej,

i) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy.

Wiesław Radzięciak Wójt Gminy 150 2 Wójt Gminy Wiesław Radzięciak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
(82) 5675494
Godziny przyjęć i numer pokoju

Godziny pracy Urzędu

Obowiązki

Do zadań Wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz a w szczególności:

1) W zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

a) wnioskowanie do Rady w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika i Sekretarza,

b) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,

c) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

d) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) W zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu Sekretarzowi,

b) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej,

c) udzielanie upoważnień do podpisania decyzji administracyjnych,

d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadów środowiskowych dla ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

3) W zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady :

a) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji,

b) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji Rady projektu uchwały, który wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady,

c) przygotowanie projektów uchwał Rady ,

4) W zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym wydawanie w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady, oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

5) W zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego - wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,

6) W zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:

a) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,

b) opracowywanie planów obrony cywilnej,

c) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

d) zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

7) W zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych – wydawanie decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) W zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych

z reprezentacją gminy:

a) wydawanie przepisów prawnych w formie regulaminów, zarządzeń i instrukcji.

b) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

c) pełnienie funkcji kierownika Urzędu,

d) nadawanie Urzędowi regulaminu organizacyjnego,

e) gospodarowanie mieniem komunalnym,

f) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

g) przedkładanie wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,

h) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej

w zakresie i formach określonych przez Radę w statucie jednostki pomocniczej,

i) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy.

Wiesław Radzięciak Wójt Gminy 154 3 Wójt Gminy Wiesław Radzięciak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
(82) 5675494
Godziny przyjęć i numer pokoju

Godziny pracy Urzędu

Obowiązki

Do zadań Wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz a w szczególności:

1) W zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

a) wnioskowanie do Rady w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika i Sekretarza,

b) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,

c) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

d) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) W zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu Sekretarzowi,

b) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej,

c) udzielanie upoważnień do podpisania decyzji administracyjnych,

d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadów środowiskowych dla ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

3) W zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady :

a) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji,

b) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji Rady projektu uchwały, który wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady,

c) przygotowanie projektów uchwał Rady ,

4) W zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym wydawanie w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady, oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

5) W zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego - wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,

6) W zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:

a) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,

b) opracowywanie planów obrony cywilnej,

c) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

d) zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

7) W zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych – wydawanie decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) W zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych

z reprezentacją gminy:

a) wydawanie przepisów prawnych w formie regulaminów, zarządzeń i instrukcji.

b) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

c) pełnienie funkcji kierownika Urzędu,

d) nadawanie Urzędowi regulaminu organizacyjnego,

e) gospodarowanie mieniem komunalnym,

f) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

g) przedkładanie wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,

h) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej

w zakresie i formach określonych przez Radę w statucie jednostki pomocniczej,

i) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy.

Wiesław Radzięciak Wójt Gminy 594 4 Wójt Gminy Wiesław Radzięciak
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
(82) 5675494
Obowiązki

 

Do zadań Wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz a w szczególności:

1) W zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

a) wnioskowanie do Rady w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika i Sekretarza,

b) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,

c) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

d) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) W zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu Sekretarzowi,

b) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej,

c) udzielanie upoważnień do podpisania decyzji administracyjnych,

d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadów środowiskowych dla ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

3) W zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady :

a) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji,

b) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji Rady projektu uchwały, który wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady,

c) przygotowanie projektów uchwał Rady ,

4) W zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym wydawanie w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady, oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

5) W zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego - wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,

6) W zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:

a) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,

b) opracowywanie planów obrony cywilnej,

c) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

d) zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

7) W zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych – wydawanie decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) W zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych

z reprezentacją gminy:

a) wydawanie przepisów prawnych w formie regulaminów, zarządzeń i instrukcji.

b) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

c) pełnienie funkcji kierownika Urzędu,

d) nadawanie Urzędowi regulaminu organizacyjnego,

e) gospodarowanie mieniem komunalnym,

f) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

g) przedkładanie wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,

h) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej

w zakresie i formach określonych przez Radę w statucie jednostki pomocniczej,

i) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy.

Joanna Jabłońska Wójt Gminy 854 5 Joanna Jabłońska - Wójt Gminy
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Telefon
(82) 5675494