Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Leśniowice

Logo - Urząd Gminy Leśniowice

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1)  kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2) bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

3) wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych przez Radę.

4) przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

  • kompleksowe - obejmujące całą działalność kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół  działań tego podmiotu,
  • problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  • sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania.
Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność