Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Leśniowice

Logo - Urząd Gminy Leśniowice

Skarbnik Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Lucyna Sak Skarbnik Gminy (01.03.2007 r. - aktualnie) 150 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik Gminy (01.03.2007 r. - aktualnie)
Telefon
(82) 5675493
Godziny przyjęć i numer pokoju

godziny pracy urzędu

Obowiązki

Do zadań Skarbnika należy opracowywanie i wykonywanie budżetu gminy oraz prowadzenie gospodarki finansowej gminy, a w szczególności:

1) opracowywanie założeń do projektu budżetu gminy,

2) opracowywanie projektu uchwały budżetowej oraz zmian w ciągu roku,

3) przekazywanie podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek wynikających z projektu budżetu gminy, niezbędnych do opracowania projektów

i ich planów finansowych opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy,

4) opracowywanie projektu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych opracowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy,

5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych podatkiem rolnym

i podatkiem leśnym,

6) opracowywanie projektów uchwał związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy,

7) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych

8) opracowywanie prognoz finansowych dla gminy w kontekście uchwalonych programów gospodarczych,

9) opiniowanie decyzji mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy

10) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących działalności finansowej gminy oraz zgłaszanie propozycji i wniosków organom gminy,

12) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych

13) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek budżetowych ,

14) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,

15) prowadzenie rachunkowości urzędu gminy jako jednostki budżetowej i organu finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a) zobowiązaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów,

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

16) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi

w dyspozycji jednostki,

b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,

d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

17) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i sprawdzającej kontroli finansowej w ramach powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowań,

18) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenie rachunkowości, a w szczególności:

a) zakładowego planu kont,

b) obiegu dokumentów księgowych,

c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

19) dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy,

18) sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy,

21) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,

22) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.