Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Leśniowice

Logo - Urząd Gminy Leśniowice

Sekretarz

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Jacek Stańkowski Sekretarz 0 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz
Telefon
825675493
Obowiązki

Do zakresu działań Sekretarza należy w szczególności:

1) zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności,

2) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu,

3) opracowywanie projektu statutu i regulaminów organów gminy oraz jednostek pomocniczych gminy,

4) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady,

5) analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej,

6) współpraca z administracją samorządową w powiecie i województwie,

7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy,

8) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

9) organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,

10) zapewnienie i nadzorowanie obsługi organizacyjno - biurowej Rady i komisji Rady,

11) nadzór oraz rozpatrywanie i załatwianie wniosków mieszkańców,

12) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

13) nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

14) organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,

15) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

16) zapewnienie obsługi prawnej organów Gminy i Urzędu,

17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),

18) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,

19) koordynowanie spraw związanych z obsługą i funkcjonowaniem szkół a należących do kompetencji Rady lub Wójta .

20)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz obsługa interesantów przy przyjmowaniu skarg i wniosków przez Wójta